Vedtægter for Fokus

§ 1.

Foreningens navn er FOKUS


(Forening for kunstudøvere med tilknytning til Skiveegnen)

§ 2.

Foreningens formål er at fremme samarbejdet blandt medlemmerne ved afholdelse af udstillinger – kurser – ekskursioner – og lignende

§ 3.

Som medlemmer kan optages kunstudøvere med tilknytning til Skiveegnen

§ 4.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts, og indkaldes pr. brev eller mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. § 5
  7. Valg af 2 suppleanter, jfr. § 5
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Forslag til pkt. 5 skal være indsendt til bestyrelsesformanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, nåe mindst en fjerdedel af medlemmerne eller et flertal af bestyrelsen kræver det. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel pr. brev eller mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

§ 5.

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, og afgår efter tur med henholdsvis 2 eller 3 hvert år. Suppleanter tilbestyrelsen vælges for 1 år. Formand og kasserer har tegningsretten vedrørende foreningens økonomi.

§ 6.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 7.

Med undtagelse af foreningens ophævelse,jfr. § 8, kan ændringer i vedtægterne vedtages med et simpelt stemmeflertal på en ordinær generalforsamling.

§ 8.

Ophævelse af foreningen kan vedtages på en ordinær generalforsamling, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og et flertal stemmer for. Opnåes der ikke flertal, indkaldes med 14 dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig med simpelt stemmeflertal uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 9.

Ophæves foreningen skal eventuelle midler anvendes til forskønnelse af Skiveegnen efter den afgående bestyrelses beslutning.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14 marts 2011.

Hidtige love med tidligere ændringer er samtidig ophævet.

Del siden